#YFB21 - Akshayuk Pass by Ivan Petrov

#YFB21 - Akshayuk Pass

Auyuittuq National Park, Baffin Island, Nunavut